Andre fonde m.v.

Andre fonde m.v.

Andre fonde m.v.

Andre fonde m.v.

Andre fonde m.v.

Andre fonde m.v.

Dansk-Islandsk Fond
Fondet virker for en styrkelse af den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved universiteter og højere læreanstalter.
  
CIRIUS - Nordplus Danmark
Under Nordisk Ministerråd er der for perioden 2004-2006 igangsat fem Nordplus programmer som giver tilskud til mobilitet, netværksdannelse og samarbejde inden for uddannelsesområdet. Cirius er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.
Programmerne beskrives kort nedenfor. 
  
Nordplus Junior (CIRIUS)
Nordplus Junior drejer sig om samarbejde inden for grundskoler og ungdomsuddannelser, og har til formål at fremme kundskaber og forståelse af andre nordiske kulturer, sprog og livsvilkår, og samtidig styrke den nordiske dimension i undervisningen.
Programmet retter sig mod elever og lærere i grundskole, gymnasie- og erhvervsuddannelser. 
  
Nordplus (CIRIUS)
Nordplus er det nordiske program for samarbejde inden for videregående uddannelse.
Formålet med Nordplus er at styrke både mobilitet og netværkssamarbejde.
Studerende kan få tilskud til praktikophold i forbindelse med deres studier selvom de ikke får fuld merit for opholdet, dog skal praktiopholdet have en tæt tilknytning til uddannelsen og være til gavn for den studerende.
Det er nu muligt at søge tilskud til såkaldt expres-mobilitet for studerende på mindre end en måned.  
  
Nordplus Nabo (CIRIUS)
Nordplus Nabo er det nordiske program for uddannelsessamarbejde mellem institutioner i Norden på den ene side og de baltiske lande og Nordvestrusland på den anden side. Samarbejdet kan foregå inden for alle uddannelsessektorer. 
  
Nordplus Voksen (CIRIUS)
Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring.
Nordplus Voksen har til formål at bidrage til nordisk netværksdannelse, samar-bejde og nyskabelse inden for alle dele af voksnes læring - ikke alene etablerede, formelle undervisnings- og læringsmiljøer, men også ikke-formelle og uformelle læringsmiljøer, hvad enten det er i foreninger eller på arbejdspladsen. 
Nordplus Voksen skal især virke som løftestang for nye initiativer som søger at imødekomme de behov og udfordringer området for voksnes læring har. Samar-bejder og projekter der går på tværs - ikke blot af lande, men også på tværs af forskellige læringsmiljøer og typer af aktører, har særlig høj prioritet. 
  
Nordplus Sprog (CIRIUS)
Nordplus Sprog har som mål at styrke det nordiske sprogfællesskab og de nordiske sprogs stilling internationalt, samt det nordiske sprogsamarbejde inden for alle uddannelsessektorer. 
Nordplus Sprog giver tilskud til aktiviteter der øger viden om de nordiske sprog, fremmer en demokratisk sprogpolitik i Norden, styrker de nordiske sprogs stilling i og uden for Norden. 
  
Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins - Nordplus Island
Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins veitir upplýsingar og aðstoð vegna þátttöku í fjölþjóðlegum samstarfsáætlunum í menntamálum. Skrifstofan þjónar stúdentum sem fara utan sem skiptinemar og aðstoðar þá sem hingað koma. 
  
Foreningen Norden
Foreningen støtter klasseudvekslinger og skoleophold i Danmark for islændinge. 
  
Norræna félagið
Hér má finna helstu upplýsingar um starfsemi Norræna félagsins og ýmislegt fróðlegt efni um Norðurlönd og norrænt samstarf. 
  
Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri
  
Sáttmálasjóður
Sáttmálasjóður var stofnaður á grundvelli sambandslagasamningsins milli Íslands og Danmerkur og 14. gr. sambandslaganna nr. 39/1918. Honum var á sínum tíma sett stofnskrá sem staðfest var og auglýst. Meginmarkmið sjóðsins er “að styðja íslenska vísindastarfsemi.”  
  
A.P.Møllers Fond For Islandske Studerende
Islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark kan søge om økonomisk støtte til studieopholdet fra denne fond. 
  
Nordisk Kulturfond
Fonden har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Dette gælder kulturelt samarbejde både i og uden for Norden. 
Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, og omfatter både professionelle og amatører. 
  
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fonden støtter bl.a. samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. 

Ansøgningsfristen er 1. maj og 1. oktober.

Der afholdes bestyrelsesmøde en måned til halvanden efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter ansøgere får svar på ansøgningen pr. mail.